Parent Advisory Group

Parent Advisory Group
Posted on 08/31/2021
Advisory Group

Purpose: To improve communication and increase student success.
Who: Any parent/guardian/caregiver
What: Parent Advisory Group is a collaboration between school and families to address and take action regarding needs of our students and families. This will be a structured, ongoing collaboration between parents and members of the school community.
When: Tuesday, February 2nd and will take place from 6:30pm-7:15pm.
Where: We will be meeting virtually over Google Meet. If this will be an issue in any way please let us know, we do not want this to be a barrier to you engaging with us.
Next Steps : You must email LZarlee@916schools.org if you are interested in attending. He will then email you a link to the meeting along with instructions. You can access the meeting by cell phone, tablet or computer.

Spanish

Grupo Asesor de Padres (PAG)
Propósito: mejorar la comunicación y aumentar el éxito de los estudiantes.
Quién: cualquier padre/tutor/cuidador
Qué: El Grupo Asesor de Padres es un colaborador entre la escuela y los familiares para abordar y tomar medidas con respecto a las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Realizará una colaboración estructurada y continua entre los padres y los miembros de la comunidad escolar.
Cuándo: martes 2 de febrero y tendrá lugar de 6:30 p.m. a 7:15 p.m.
Dónde: nos reuniremos virtualmente a través de Google Meet. Si esto es un problema háganoslo saber de alguna forma, no queremos que esto sea una barrera para que se relacione con nosotros.
Próximos pasos: debe enviar un correo electrónico a LZarlee@916schools.org si está interesado en asistir. Luego le enviará por correo electrónico un enlace a la reunión junto con las instrucciones. Puede acceder a la reunión por teléfono celular, tableta o computadora.

Somali

Kooxda La-Talinta Waalidka (PAG)
Ujeedo: In la wanaajiyo wada xiriirka lana kordhiyo guusha ardeyda.
Yaa: Waalidiin / mas'uul / daryeel bixiye kasta
Maxay: Kooxda La-Talinta Waalidka waa iskaashi u dhexeeya iskuulka iyo qoysaska si wax looga qabto loona qaado tallaabo la xiriirta baahiyaha ardeyda iyo qoysaska. Tani waxay noqon doontaa wada shaqeyn qaabeysan, oo socota una dhaxeysa waalidiinta iyo xubnaha bulshada iskuulka.
Goorma: Talaado, Febraayo 2-deeda oo ay dhici doonto 6:30 pm-7:15 fiidnimo.
Xagee: Waxaan ku kulmi doonnaa Google Meet. Haddii tani ay tahay arrin kugu adag fadlan nala soo socodsii, ma dooneyno iney tani caqabad ku noqoto inaad nala shaqeyso.
Talaabooyinka Xiga: Waa inaad emayl u dirtaa LZarlee@916schools.org haddii aad xiiseyneyso inaad ka soo qeyb gasho. Kadib wuxuu kuu soo diri doonaa xiriiriyaha kulanka iyo tilmaamaha. Waxaad ka heli kartaa kulanka taleefanka gacanta, shaashada yar ama kombiyuutarka.

Hmong

Lub Hom Phiaj: Kom kho kev sib tham thiab nces kev vam meej rau cov tub ntxhais kawm ntawv
Leej Twg: Txhua tus niam txiv/tus saib xyuas/tus tu
Dabtsi: Qhov Parent Advisory Group yog ib qho kev sib koom tes los ntawm lub tsev kawm ntawv thiab cov tsev neeg kom muaj kev qhia thiab kev kho txog ntawm cov tub ntxhais kawm thiab
cov tsev neeg. Qhov no yog ib yam uas ruaj khov, yuav muaj kev koom tes tas muas li rau ntawm cov niam txiv thiab cov neeg hauv lub tsev kawm ntawv.
Thaum Twg: Tuesday, Lub Ob Hlis Ntuj Tim 2 thiab yuav muaj rau thaum 6:30pm-7:15pm.
Qhov Twg: Peb yuav sib ntsib hauv Google Meet. Yog tias qhov no yog ib yam kev nyuab rau koj
thov qhia peb paub, peb tsis xav kom nws yog ib qho kev tab kaum rau koj los muaj kev koom tes nrogpeb.
Txheej Txheem Tom Ntej: Koj yuav tsum email LZarlee@916schools.org yog tias koj xav koom. Nws mam li email qhov link rau lub rooj sib tham no nrog rau kev qhia ntxiv. Koj nkag rau qhov kev sib tham tau nrog kev siv ib lub foos, tablet, los yog computer.